TẠO ĐƠN HÀNG MỚI ( LỊCH SỬ )

- Thời gian hoàn thành 2~5 phút tùy vào hàng đợi .
- Tự hoàn tiền khi đơn lỗi.
- Thời gian hoàn thành 2~5 phút tùy vào hàng đợi .
- Tự hoàn tiền khi đơn lỗi.
- Thời gian hoàn thành 5~15 phút tùy vào hàng đợi .
- Đã update chống banned tài khoản.
- Tự hoàn tiền khi đơn lỗi.
- Hoàn thành làng 2
- Thời gian hoàn thành 15~30 phút tùy vào hàng đợi .
- Tự hoàn tiền khi đơn lỗi.
- Ngẫu nhiên hoàn thành làng 3-5.
Tổng tiền VND

LƯU Ý

# Mã Mời Tên Loại Số Link Thời Gian Trạng Thái
  Đang tải lịch sử...